Dastronic logo


Optima WMS Inverted

Uw dirigent in het magazijn

magazijn overzicht
Optima WMS

Optima WMS 

Warehouse Management Systeem


Optima WMS is onze oplossing voor de organisatie van uw magazijn en de activiteiten die er plaatsvinden. Het vertaalt uw klanten- en leverancierorders efficiënt naar optimale bewegingen op de vloer en zorgt voor een steeds correcte voorraad.  


Met het inzetten van Optima WMS worden echter meerdere doelstellingen beoogd. De bestaande situatie en procedures, het soort van magazijn en de opgeslagen producten bepalen hoe groot de winst zal zijn op de diverse terreinen.


Hoewel in specifieke situaties nog extra doelstellingen kunnen worden
geformuleerd ligt de focus voor Optima WMS vooral op het realizeren van volgende doelen.

Efficiënte opslag

1. EFFICIËNTE OPSLAG


Goederen worden tijdelijk opgeslagen in het magazijn. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zal Optima WMS inzetten op twee zaken:


Maximale benutting van de beschikbare ruimte


Bij het kiezen van een vrije opslaglocatie voor een drager houdt het systeem rekening met het soort drager en de stapelhoogte van die drager. Door locatie en drager op mekaar af te stemmen wordt minder lucht gestockeerd.


Door gebruik te maken van het vrije locatiesysteem worden geen locaties vrijgehouden voor goederen die niet in voorraad zijn. Deze opslagvorm is compacter dan opslag in een vast locatiesysteem, waar voor elk soort artikel een locatie is gereserveerd, ook als dt artikel niet in voorraad is.


Minimaliseren van afstanden


Een belangrijk deel van de in het magazijn beschikbare resources wordt besteed aan het verplaatsen van goederen van bron naar bestemming. Het is daarom erg belangrijk om de totaal af te leggen afstand zo klein mogelijk te maken. Door populaire artikelen korter bij de verzending te stockeren wordt de loop- of rijafstand naar die artikelen korter. Vermits deze artikelen veelvuldig worden gevraagd beperkt dit de totaal af te leggen afstand. Door aan zowel artikelen als locaties een rotatiekenmerk toe te kennen zal Optima WMS hier automatisch rekening mee houden. Bovendien kan dit dynamisch worden aangepast.


Vaak zijn tegelijkertijd artikelen nodig uit eenzelfde artikelgroep. Optima WMS laat toe om de artikelen per artikelgroep te stockeren. Er worden zones aangemaakt, bestaande uit een groep locaties. Artikelen die tot dezelfde artikelgroep behoren worden zo automatisch in elkaars buurt gestockeerd.


Meer werk op minder tijd

2. MEER WERK OP MINDER TIJD


Optima WMS is een real-time systeem en het toekennen en uitvoeren van taken wordt permanent geëvalueerd. Zo berekent het systeem optimale wandel- en rijroutes. Bij de volgorde van uitvoering wordt er rekening gehouden met gevraagde prioriteiten. Leeg rijden wordt vermeden. Dit alles heeft tot doel zo veel mogelijk werk uit te voeren in zo weinig mogelijk tijd.


Het optimaliseren en synchroniseren van taken gebeurt automatisch. Hiervoor is geen communicatie nodig tussen de werknemers. Daardoor wordt stress op de werkvloer vermeden.


Foutloze afhandeling

3. FOUTLOZE AFHANDELING


Foutieve leveringen veroorzaken retourlogistiek. Dat is duur en kan de relatie met de klant nadelig beïnvloeden. Maar ook interne fouten kunnen tot een verkeerde inschatting van de voorraad leiden wat dan weer zijn impact heeft op het verkooptraject.


Fouten in de goederenbehandeling dienen te worden vermeden.
Optima WMS ondersteunt verschillende controlesystemen:


 • Barcodes
 • Voice Picking
 • Pick To Light
 • Aansturen van automatische systemen


Indien gewenst leveren en installeren wij ook alle bijhorende apparatuur die bij de realisatie nodig is: mobiele terminals, printers, componenten...

Correcte voorraad

4. CORRECTE VOORRAAD


Verkoop en aankoop op basis van een foutieve voorraad leidt tot

vervelende situaties. Het is dus cruciaal dat het verkoopsysteem over de juiste informatie beschikt.


Optima WMS registreert elke toename of afname van product op een locatie. De actuele voorraad van een artikel is de som van alle aanwezige voorraad op de verschillende locaties waar dat artikel zich bevindt. De voorraad wordt dus als het ware ‘gemeten’.


Bij vaststellen van een afwijking op een locatie (bvb. door een telfout) wordt dit dankzij de real-time verbinding meteen gecorrigeerd in het systeem.


Gestuurde werking

5. GESTUURDE WERKING


Optima WMS analyseert de ontvangen klantenorders en bestellingen bij leveranciers en vertaalt deze naar uit te voeren taken. In de meeste gevallen omvat een taak het verplaatsen van goederen van een bronlocatie naar een bestemmingslocatie.


Hierbij kunnen de uit te voeren taken opgesplitst worden in deeltaken (bvb wanneer er gewerkt wordt met tussenlocaties of er moet gewisseld worden van transportmiddel). Op deze wijze wordt een pool met uit te voeren taken gecreëerd.


Afhankelijk van de beschikbare operatoren en hulpmiddelen zal Optima WMS de uitvoering van een taak toewijzen aan een operator. Hierbij wordt gekeken over welke rechten de operator beschikt (welk soort taken mag hij uitvoeren), welk hulpmiddel gebruikt de operator (niet elke taak kan door elk hulpmiddel worden uitgevoerd), in welke zone het hulpmiddel mag worden ingezet en welke taken prioritair zijn en dus eerst dienen te worden uitgevoerd.


Een order kan worden omgezet naar meerdere taken die (simultaan) door verschillende operatoren worden afgewerkt. Omgekeerd kunnen ook meerdere orders samen worden genomen in één verzamelronde en door één operator worden afgewerkt (bvb. batch-picking). De volgorde van de uitvoering van de taken wordt bovendien logisch bepaald zodat minimale verplaatsingen nodig zijn.


De operator dient hierin zelf geen initiatief te nemen, hij krijgt de uit te voeren taak automatisch aangeboden. Optima WMS treedt hier als dirigent op: het deelt de taken uit en bewaakt de correcte uitvoering ervan. Wanneer de taak is afgewerkt en er zijn nog taken voorhanden krijgt de operator een nieuwe taak aangeboden.

Kwaliteitscontrole

6. KWALITEITSCONTROLE


In Optima WMS zijn standaard verschillende functies geïntegreerd om de  kwaliteit van inkomende en uitgaande goederen en leveringen te meten. Vastgestelde afwijkingen kunnen worden gedocumenteerd en nadien getraceerd. Enkele voorbeelden zijn:


 • Ontvangstcontrole van goederen:
  • controle op correctheid van geleverde producten en aantallen
  • vastleggen en/of controleren van productkenmerken
  • controleren op beschadigingen, registratie van opmerkingen
 • In quarantaine plaatsen van goederen
 • Controle en herinslag van retouren
 • Nacontrole van verzamelde goederen
Traceerbaarheid

7. TRACEERBAARHEID


Optima WMS registreert de details van elke uitgevoerde beweging:


 • Start- en eindtijd van de uitvoering van de taak
 • Operator die de taak heeft uitgevoerd
 • Betrokken drager
 • Betrokken artikel
 • Bronlocatie van de beweging
 • Bestemmingslocatie van de beweging


Op die manier kan de historiek van de bewegingen van elke drager worden gereconstrueerd ingeval van een calamiteit. Bovendien kan de efficiëntie per operator, artikel, drager... worden geëvalueerd door de bewegingen samen te brengen in een rapport.

Intuïtief gebruik

8. INTUÏTIEF GEBRUIK


De drempel voor een operator om te werken met Optima WMS is laag. De applicaties zijn intuitief in gebruik. Het volstaat dat de operator de basis-indeling van de locaties in het magazijn weet om het systeem te kunnen gebruiken.


De schermen of boodschappen zijn zo opgebouwd dat ze zichzelf verdui-delijken. Opdrachten worden steeds van extra info voorzien. Op deze manier kan er vlot met tijdelijke werknemers worden gewerkt ingeval van seizoens-piek of bij inzet van vervangpersoneel.


De idee hierachter is dat de software de uit te voeren fysieke opdracht ondersteunt. Het traject in de applicatie is opgedeeld in stapjes die ook fysiek worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering wordt telkens slechts de volgende stap getoond. De applicatie loopt dus parallel met de uit te voeren handeling.

SCHEMATISCHE VOORSTELLING


Onderstaand schema geeft de werking van Optima WMS weer: via de importmodule worden orders binnengehaald waar ze via magazijnopdrachten worden omgezet in uit te voeren taken. Beschikbare operatoren en machines krijgen de taken toegewezen om ze uit te voeren. De resultaten van de uitvoering worden via de export module teruggekoppeld naar de host.

Schematische voorstelling

INTERESSE?


Indien u meer wenst te weten wat Optima WMS in uw concreet geval kan betekenen komen wij graag ter plaatse om de mogelijkheden samen te bekijken.


Op basis van een bezoek aan uw huidig magazijn en de bestaande werking, samen met het bespreken van eventuele knelpunten en specifieke wensen stelt ons in de mogelijkheid om u kosteloos een eerste beeld te vormen van hoe een implementatie in zijn werk zou gaan, wat u mag verwachten en welk richtbudget daarvoor dient te worden voorzien.


Via het contactformulier kan u een ons wat meer details geven, uiteraard kan dit ook telefonisch op +32.16.300.960 of via mail op info@dastronic.be

Optima WMS Bottom

Uw dirigent in het magazijn